Attorneys

photo of Bradley H. Bains

Bradley H. Bains

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney Barry N. Beck

Barry N. Beck

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney William Berry

William Berry

Shareholder
Litigation
Photo of Cassie Bible

Cassie Bible

Associate
Litigation
Headshot of Attorney Robert C. Bledsoe

Robert C. Bledsoe

Shareholder
Oil and Gas
Headshot of Nate Brignon

Nate Brignon

Shareholder
Litigation
Headshot of Kristi Hyatt Brumfeld

Kristi Hyatt Brumfield

Shareholder
Estate Planning and Probate
Headshot of Attorney Matt Catalano

Matt Catalano

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney Trevor Chilton

Trevor Chilton

Associate
Litigation
Headshot of Attorney Aaron M. Dorfner

Aaron M. Dorfner

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney Tyler J. Eyrich

Tyler J. Eyrich

Associate
Litigation
photo of Greg Friesenhahn

Greg Friesenhahn

Shareholder
Oil and Gas

Headshot of Attorney Trevor Freeman

Trevor Freeman

Shareholder 
Business and Corporate Law

Headshot of Attorney Alex-Rae Gist

Alexa-Rae Gist

Associate
Business and Corporate Law
Headshot of Attorney Jordan Irons

Jordan Irons

Associate
Litigation
Headshot of Sarah A. Judge

Sarah A. Judge

Shareholder
Litigation

Headshot of Attorney David W. Lauritzen

David W. Lauritzen

Shareholder
Litigation
Headshot of Stephanie D. Lee

Stephanie D. Lee

Shareholder
Estate Planning and Probate
Photo of Dan G. LeRoy

Dan G. LeRoy

Shareholder
Business
Headshot of Garrett S. Melchiorre

Garrett S. Melchiorre

Shareholder
Oil and Gas
Headshot of Attorney Jared Moore

Jared Moore

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney R. Shaun Rainey

R. Shaun Rainey

Shareholder
Estate Planning and Probate
Headshot of Attorney Eric C. Schmalbach

Eric C. Schmalbach

Shareholder
Oil and Gas
Headshot of Attorney Albert E. Sherman

Albert E. Sherman

Shareholder
Oil and Gas
Headshot of George Shires

George Shires

Shareholder
Oil and Gas

Photo of Olivia Stedman

Olivia Stedman

Associate
Litigation
Headshot of Attorney Samuel J. Stennis

Samuel J. Stennis

Shareholder
Litigation
Headshot of Attorney Gerry J. Weisenfels

Gerry J. Weisenfels

Shareholder
Oil and Gas
Headshot of Attorney Kyle M. Wilkins

Kyle M. Wilkins

Associate
Litigation